Expedia 的机票可以退成 Travel Credit/Future Travel Credit 吗?

Expedia 经常有各类的返现活动,如果可以退成 travel credit 应该相当于 9 折飞机了,有没有坛友尝试过什么样的 fare 可以做到?

看起来 UA 挺严的: