saks 4/11之后买的 return要付运费了。。。

花了将近两周寄到,现在return也要收费了 :sweat:

1 个赞

9 个帖子被合并到现有话题中:saks return 现在也有$9.95 fee了